അമ്മമാർ നേരിടുന്ന നാല് പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ

യുവ അമ്മമാർ നേരിടുന്ന നാല് പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതായിരുന്നു എൻറെ ചോദ്യം. ആ ചോദ്യത്തിന് നിരവധി മറുപടികളാണ് എന്നെ തേടിയെത്തിയത്. അതിൽ ആവർത്തിച്ചു വന്ന മറുപടികളിൽ…

Sex Taboo Consequences

Sex Taboo Consequences There is a Zen story about two monks who were returning to their monastery. While walking ahead,…

Youth & Emotional Health !

Youth & Emotional Health ! 3 STEPS to improve Youth’s Emotional Health ! 1. First, all youth Emotional health programs…